ReinBouw Advies - Bouwkundig advies

bouwkundige keuringen

Algemene voorwaarden

ReinBouw Advies

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis

gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:


a. ReinBouw Advies de gebruiker van deze algemene voorwaarden: ReinBouw Advies gevestigd aan de Karspeldreef 1323 te Amsterdam, ingeschreven bij de

Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 34339030;

b. opdrachtgever: de wederpartij van ReinBouw Advies

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen ReinBouw Advies en de

opdrachtgever.


Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen ReinBouw Advies en de opdrachtgever waarop ReinBouw Advies deze

algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten

met ReinBouw Advies, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden

betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk

schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt

uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd

mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van

toepassing. ReinBouw Advies en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden

teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te

komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke

bepaling in acht worden genomen.


Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

3.2 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan ReinBouw Advies opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere

gegevens waarop ReinBouw Advies zijn aanbieding baseert.

3.3 ReinBouw Advies kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen of overige

publicaties worden gehouden indien redelijkerwijs te begrijpen is dat de offertes of aanbiedingen of

overige publicaties, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen

slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door ReinBouw Advies gemaakte kosten

zullen worden doorberekend.

3.5 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

3.6 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de

aanbieding opgenomen aanbod, dan is ReinBouw Advies daaraan niet

gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand,

tenzij ReinBouw Advies anders aangeeft.

3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht ReinBouw Advies niet tot het

verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.8 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.9 Het spoed tarief wordt gerekend in overleg en opdracht van de opdrachtgever. ReinBouw Advies maakt dan het rapport op binnen 1,5 werkdag na het uitvoeren van de keuring, deze anderhalve werkdag starten de werkdag na de keuring. Mocht er onverhoopt problemen zijn met e-mail of andere software of server(s), dan valt dot buiten de verantwpprdelijkheid van ReinBouw Advies.


Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Overeenkomsten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat de opdrachtgever

deze schriftelijk of elektronisch heeft geaccepteerd.

4.2 ReinBouw Advies is in geen geval gehouden een aanvang te nemen met het

uitvoeren van de overeenkomst, alvorens de opdrachtgever de opdrachtbevestiging voor akkoord

ondertekend aan ReinBouw Advies heeft geretourneerd.


Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

5.1 ReinBouw Advies zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en

overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat

moment bekende stand der wetenschap. ReinBouw Advies garandeert niet dat

met zijn werkzaamheden het beoogde resultaat zal worden bereikt. De verbintenis betreft een

inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Het succes is mede afhankelijk van de

inspanning van de opdrachtgever en zijn medewerkers.

5.2 ReinBouw Advies en de opdrachtgever zullen gedurende de uitvoering van

de overeenkomst regelmatig overleg voeren over de stand van zaken en de wijze waarop de opdracht

wordt uitgevoerd.

5.3 ReinBouw Advies is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te

voeren en het aldus uitgevoerde afzonderlijk te factureren.

5.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is ReinBouw Advies bevoegd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Artikel 7:404

BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 6 Verplichtingen van de opdrachtgever

6.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ReinBouw Advies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs

behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan

ReinBouw Advies worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de

overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ReinBouw Advies zijn

verstrekt, heeft ReinBouw Advies het recht de uitvoering van de overeenkomst op

te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven

aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat

de opdrachtgever de gegevens aan ReinBouw Advies ter beschikking heeft

gesteld.

6.2 De opdrachtgever dient ReinBouw Advies alle bevoegdheden en autorisaties

te verlenen die nodig zijn om de opdracht naar behoren uit te voeren.

6.3 De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor ReinBouw Advies onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.

6.4 ReinBouw Advies gaat ervan uit dat de opdrachtgever al zijn wettelijke

verplichtingen nakomt.

6.5 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de medewerkers van de organisatie van de

opdrachtgever die bij de werkzaamheden betrokken zijn, tijdig beschikbaar zijn.

6.6 Voor zover de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden

heeft tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het

tijdig uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk.

6.7 Voor zover de opdrachtgever verantwoordelijk is voor vertragingen bij het begin en tijdens het

uitvoeren van de te verrichte werkzaamheden, is de opdrachtgever jegens ReinBouw Advies aansprakelijk voor de door hem geleden en te lijden schade.

6.8 Indien door ReinBouw Advies in het kader van de opdracht werkzaamheden

worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen

locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door ReinBouw Advies in

redelijkheid gewenste faciliteiten.

6.9 De opdrachtgever vrijwaart ReinBouw Advies voor eventuele aanspraken van

derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de

opdrachtgever toerekenbaar is.

6.10 Indien de opdrachtgever wordt gevormd door afzonderlijke personen die voor de verstrekking van

de opdracht gezamenlijk optreden, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de correcte

nakoming van de overeenkomst. Onder personen zijn mede begrepen rechtspersonen.


Artikel 7 Leveringstermijn

7.1 De door ReinBouw Advies opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te

beschouwen.

7.2 In een geval dat enig door hem geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van levering en/of

oplevering overschreden wordt, kan daarvan aan ReinBouw Advies slechts een

verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan zijn doen en/of laten valt toe te

schrijven.

3

7.3 In het geval dat een met de opdrachtgever overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden

tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van ReinBouw Advies ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis,

wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij tengevolge van een dergelijke

gebeurtenis werd overschreden.


Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst

8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering

noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig

en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

8.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip

van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ReinBouw Advies

zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

8.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve

consequenties zal hebben, zal ReinBouw Advies de opdrachtgever hierover van

tevoren inlichten.


Artikel 9 Honorarium

9.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium

overeenkomen.

9.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op

grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke

uurtarieven van ReinBouw Advies, geldend voor de periode waarin de

werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

9.3 ReinBouw Advies mag enkel een vast overeengekomen honorarium

verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk

overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat

bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan ReinBouw Advies, dat in redelijkheid niet van ReinBouw Advies mag worden

verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk

overeengekomen honorarium.

9.4 Indien geen vast honorarium is overeengekomen, is ReinBouw Advies

gerechtigd het uurtarief te wijzigen.

9.5 ReinBouw Advies zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het

uurtarief schriftelijk of elektronisch kenbaar maken. ReinBouw Advies zal daarbij

de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

9.6 De opdrachtgever is in geval van een verhoging van het uurtarief gerechtigd de overeenkomst te

ontbinden. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van

het uurtarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.


Artikel 10 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

10.1 Zowel ReinBouw Advies als de opdrachtgever kunnen de overeenkomst,

met inachtneming van een redelijke termijn, tussentijds beëindigen door middel van een schriftelijke

opzegging.

10.2 Bij tussentijdse opzegging is de opdrachtgever verplicht ReinBouw Advies

alle reeds tot dat moment gemaakte kosten en verrichte diensten te vergoeden conform de

overeenkomst. Voorts is de opdrachtgever verplicht de kosten voortvloeiende uit eventueel door

ReinBouw Advies voor de vervulling van de opdracht reeds in redelijkheid

aangegane verbintenissen met derden te vergoeden.

10.3 Bovengenoemde kostenregeling doet niet af aan de mogelijke aansprakelijkheid van de

opdrachtgever voor de schade uit een tussentijdse beëindiging.


Artikel 11 Betaling

11.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Betaling zal plaatsvinden

zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

11.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan

is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke rente

verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de

opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag. Indien de

opdrachtgever na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan ReinBouw Advies de vordering uit handen geven, in welk geval de opdrachtgever naast

het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle

gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

11.3 ReinBouw Advies is gerechtigd, gedurende een opdracht, tussentijds te

declareren.

11.4 ReinBouw Advies is gerechtigd een aanbetaling te vorderen. Indien ReinBouw Advies van deze mogelijkheid gebruik maakt en de opdrachtgever hieraan

niet voldoet, schort dit automatisch de verplichting(en) van ReinBouw Advies op.

11.5 ReinBouw Advies heeft het recht de door de opdrachtgever gedane

betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering

van de rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom.

11.6 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn

de vorderingen van ReinBouw Advies op de opdrachtgever onmiddellijk

opeisbaar.

11.7 ReinBouw Advies kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of

gegenereerde zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden,

ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan ReinBouw Advies verschuldigde bedragen betaald heeft.


Artikel 12 Klachten

12.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever direct na ontdekking

aan ReinBouw Advies kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient

een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ReinBouw Advies in staat is adequaat te reageren.

12.2 Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever ReinBouw Advies de

gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te

geven om alsnog de overeenkomst na te komen.

12.3 Indien het alsnog nakomen van de overeenkomst niet meer mogelijk of zinvol is, zal ReinBouw Advies slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13 van deze

algemene voorwaarden.


Artikel 13 Aansprakelijkheid en verjaring

13.1 ReinBouw Advies kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige

schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan

worden toegeschreven;

b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen,

die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.

13.2 ReinBouw Advies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook,

ontstaan doordat ReinBouw Advies is uitgegaan van door of namens de

opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.3 Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen

waartoe hij jegens ReinBouw Advies gehouden is, dan is de opdrachtgever

aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van ReinBouw Advies daardoor direct

of indirect ontstaan.

13.4 ReinBouw Advies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het

advies van ReinBouw Advies in, de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde

werkzaamheden doorgang moeten vinden.

13.5 ReinBouw Advies is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder

begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.6 Indien ReinBouw Advies aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan

is de aansprakelijkheid van ReinBouw Advies beperkt tot het bedrag van de door

de verzekeraar van ReinBouw Advies gedane uitkering. Indien de verzekeraar in

enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de

aansprakelijkheid van ReinBouw Advies beperkt tot het declaratiebedrag, met

een maximum van het honorarium voor 1 jaar.

13.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade

te wijten is aan opzet of grove schuld van ReinBouw Advies of zijn

ondergeschikten.

5

13.8 Alle aanspraken jegens ReinBouw Advies die niet binnen 3 maanden na hun

ontstaan schriftelijk bij ReinBouw Advies zijn ingediend, vervallen door verjaring.


Artikel 14 Overmacht

14.1 ReinBouw Advies is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting,

indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld,

en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn

rekening komt.

14.2 Voor zover ReinBouw Advies ten tijde van het intreden van overmacht

inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen

nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt,

is ReinBouw Advies gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te

komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als

ware het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 15 Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

15.1 ReinBouw Advies is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te

schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:

a. de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

b. na het sluiten van de overeenkomst ReinBouw Advies omstandigheden ter

kennis is gekomen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal

nakomen;

c. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de

voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

d. door vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van ReinBouw Advies kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk

overeengekomen condities zal nakomen.

15.2 Voorts is ReinBouw Advies bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien

zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst

onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat

ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ReinBouw Advies kan worden gevergd.

15.3 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van

beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven - ten laste van

de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet

langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het ReinBouw Advies vrij

om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden dan wel de opdracht of

overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting van zijn kant tot betaling van enige

schadevergoeding of schadeloosstelling.

15.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ReinBouw Advies op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien ReinBouw Advies de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de

wet en de overeenkomst.


Artikel 16 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

16.1 Indien ReinBouw Advies aan de opdrachtgever bij de uitvoering van de

overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de opdrachtgever gehouden het

terbeschikkinggestelde binnen 8 dagen na beëindiging van de overeenkomst in oorspronkelijke staat,

vrij van gebreken en volledig te retourneren.

16.2 Indien de opdrachtgever, om welke reden dan ook, na daartoe strekkende aanmaning, in

gebreke blijft met de onder lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft ReinBouw Advies het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van

vervanging, op de opdrachtgever te verhalen.


Artikel 17 Geheimhouding

17.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het

kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als

vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de

informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel

waarvoor deze verstrekt zijn.

6

17.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak ReinBouw Advies gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter

aangewezen derden mede te verstrekken, en ReinBouw Advies zich ter zake niet

kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van

verschoning, dan is ReinBouw Advies niet gehouden tot schadevergoeding of

schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op

grond van enige schade, hierdoor ontstaan.


Artikel 18 Intellectuele eigendom

18.1 Alle door ReinBouw Advies verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen,

overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te

worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming

van ReinBouw Advies worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis

van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

18.2 ReinBouw Advies behoudt het recht de door de uitvoering van de

werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen

vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

18.3 De opdrachtgever vrijwaart ReinBouw Advies voor aanspraken van derden

met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen

of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.


Artikel 19 Slotbepalingen

19.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van

het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de

overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

19.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben

ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

19.3 Op elke overeenkomst tussen ReinBouw Advies en de opdrachtgever is

Nederlands recht van toepassing.

19.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en ReinBouw Advies worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar ReinBouw Advies gevestigd is.

Rein BouwAdvies
is opgericht in 2009 en gevestigd in Amsterdam, Nederland. Wij zijn werkzaam op het gebied van bouwen, huisvesting en vastgoed en leveren onze klanten de volgende diensten:


  • bouwkeuring;
  • bouwkundig onderzoek;
  • bouwkundige keuring;
  • bouwkundig advies;
  • bouwtechnische keuring;
  • projectondersteuning;
  • MJOP, meerjarenonderhoudsplanning.
  • projectmanagement.

Rein BouwAdvies ziet zichzelf vooral in een faciliterende rol, waarbij kennis en vakkundige begeleiding centraal staan. Uitvoerende werkzaamheden leiden wij in goede banen door enerzijds de juiste vakkrachten in te huren en anderzijds scherp toe te zien op de voortgang van het proces.
Kostenbeheersing, duurzaamheid en woongenot zijn de drie pijlers onder elk project dat wij aannemen.
UA-114413773-1